RODZINY ZASTĘPCZE

Oferujemy:

Opinie o motywacji i predyspozycji dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (zgodnie z art. 42 ust.1 pkt5b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 – Dz.U. Z 2015r., poz.332 ze zm.)

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zgodnie z ministerialnym programem „Dom dziecięcych marzeń”. Obejmuje on 55 godzin szkolenia dla osób pragnących podjąć się sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. Współpracujemy z Organizatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Diagnozowanie i terapia w zakresie m.in. zaburzeń więzi, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych

Szkolenia specjalistyczne dla rodzin zastępczych podnoszące ich wiedzę i kompetencje wychowawcze